افتخارات ورزشی و بهداشتی سال 96-95

برگزیده شدن خانم فرحناز نجمی نیا پایه نهم در بخش نقاشی تغذیه سالم و سلامتی و بهداشت فردی

کسب رتبه دوم تیمی شطرنج دبیرستان آئین روشن نور و رتبه سوم خانم سونیا سماعی پایه نهم و رتبه پنجم خانم فرناز صدراعظمی پایه هشتم در رشته ورزشی شطرنج