افتخارات علمی سال 1400-99

برگزیده شدن خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه به عنوان طراح «کتابخانه دیجیتال» در سطح منطقه 1

برگزیده شدن خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه به عنوان معلم پژوهنده در سطح منطقه 1

اعطای گواهی مدرسی تولید محتوای الکترونیک از طرف پژوهش اداره آموزش و پرورش منطقه 1 به خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه

کسب رتبه دوم سرکار خانم مژدهی دبیر محترم زبان برای طراحی سوالات زبان انگلیسی خرداد 99 در سطح منطقه یک

منتخبین مدرسه ای در برنامه جلوه های معلمی درسال تحصیلی 1400-1399 خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه و سرکار خانم مژدهی دبیر محترم زبان

منتخبین مدرسه ای متوسطه یک غیر دولتی در برنامه الگوی شایستگی درسال تحصیلی 1400-1399 سرکارخانم دانش معاون انضباطی و سرکار خانم امینی معاون آموزشی

تقدیر از خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه برای داوری سومین دوره مسابقات کدنویسی پژوهشسراها

تقدیر از خانم عسگرنیا دبیر محترم مطالعات اجتماعی برای همکاری با گروه اجتماعی اداره آموزش و پرورش