افتخارات علمی سال 99-98

کسب رتبه برتر سرکار خانم عسگرنیا دبیر محترم مطالعات اجتماعی به عنوان پژوهشگر منطقه در حوزه آسیب های اجتماعی

 
 

تقدیر از سرکار خانم امینی معاون محترم آموزشی و دبیر درس تفکر به خاطر «حضور فعال در جشنواره تدریس الگوی برتر درس تفکر و سبک زندگی»