کادر خدمه

خدمه دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه یک)

 سمت

 نام و نام خانوادگی

سرایدار و نگهبان

جناب آقای رضا مشکانی

خدمتگزار

سرکار خانم نرگس یوسفی