کادر علمی

کادر علمی و آموزشی دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه یک)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

پیام های آسمانی

سرکار خانم کارآمد

قرآن

سرکار خانم کمیجانی
سرکار خانم رزم جومین

زبان و ادبیات فارسی، انشا

 سرکار خانم زهره قدیمی

سرکار خانم صاحبی

تغذیه و بهداشت

سرکار خانم مومن زاده

گروه زبان

سرکار خانم آمنه مژدهی
سرکار خانم محمدی

فیزیک

سرکار خانم فاطمه گودرزی

عربی

سرکار خانم دهستانی و کمیجانی

آمادگی دفاعی

سرکار خانم دشتی

  تفکر و سبک زندگی

سرکار خانم امینی

  ریاضی و ریاضی تکمیلی

سرکار خانم منصوره صفارنیا
سرکار خانم مریم مطیعی
سرکار خانم مهدیه طاهری صفت

مسئول آزمایشگاه و دبیر شیمی

سرکار خانم طناز پریدار

زیست و زمین شناسی

خانم سالار

هنر، کار و فناوری

سرکار خانم ایرانشاهی

 مطالعات اجتماعی

سرکار خانم عسگرنیا