کادر اداری

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه یک)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 موسس دبیرستان

سرکار خانم گیتی مشحون 

 روابط عمومی

سرکار خانم لاری 

 مدیر دبیرستان

 سرکار خانم شاهرخی

کارشناس بهداشت

سرکار خانم لیلا مومن زاده 

 معاون انضباطی

سرکار خانم طاهره صنیع دانش

حسابدار

سرکار خانم حاج مهدی - سرکار خانم کاظمی

  معاون آموزشی و مشاور تربیتی

سرکار خانم امینی

 معاون فناوری و سایت

سرکار خانم مهسا داراب

معاون اجرایی   سرکار خانم طاهره حسن نوری مسئول کتابخانه  سرکار خانم بهلولی